Kontakt: eGroup Solutions, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 44989709 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe podľa čl. 34 Nariadenia a § 41 Zákona

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov, ako aj informácie a opatrenia v minimálne nasledujúcom rozsahu:

  • meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií;
  • opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov;
  • opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak:

  • Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
  • prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
  • by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade Prevádzkovateľ informuje verejnosť alebo prijme iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.