Zero Downtime Desk

Úlohou Zero Downtime Desk je poskytovanie akútnej podpory a riešení Vašich požiadaviek s cieľom zabezpečiť nulový výpadok infraštruktúry.

Riadenie IT služieb (ITSM) predstavuje vyváženú súčinnosť ľudí, postupov a nástrojov podieľajúcich sa na dodávke IT služieb podľa definovaných a kontrolovaných IT procesov.

Hlavnou úlohou ITSM systému je riadiť a kontrolovať IT procesy podpory a tým výrazne prispieť k efektívnemu fungovaniu Vášho IT oddelenia. Umožňuje definovať a riadiť aktivity súvisiace so spracovaním servisných požiadaviek.

Pri návrhu pokrytia ITSM procesov vychádzame z požadovaného rozsahu ITSM systému pre zabezpečenie procesov podpory IT služieb, a to pre nasledovné oblasti:
 • riadenia incidentov/ funkcia Service Desk
 • riadenia požiadaviek
 • riadenia konfigurácie
Zero Downtime Desk zahŕňa nasledovné procesy:
 • Centrálny helpdesk - slúži na efektívne riešenie problémov s IT komponentmi, riadenie konfigurácie, incidentov, zmien, problémov a požiadaviek. Zároveň poskytuje množstvo informácií, ktoré dávajú názorný prehľad o efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb. Umožňuje tak riadiť poskytovanie IT služieb na základe vyhodnotenia ich úrovne. Manažment tak do rúk dostáva nástroj na výrazné zefektívnenie prevádzky a údržby IT. Cielene sa zameriava na maximalizáciu kvality služieb.
 • Proces správy konfigurácie - slúži na evidenciu definovaných atribútov aktív a konfiguračných prvkov prevádzkovanej IT infraštruktúry. Umožňuje dynamické zmeny, ktoré sú predmetom riadenia ITSM.
 • Proces katalógu služieb a SLA dohôd - slúži na evidenciu IT služieb, SLA a ich parametrov vo väzbe na ostatné podporované ITSM procesy.
Poskytované konzultačné služby pre zavedenie ITSM systému sú rozdelené do jednotlivých fáz, ktoré zahŕňajú príslušné oblasti činností, potrebné pre nasadenie systému riadenia podpory IT služieb:
 • analýza a špecifikácia požiadaviek
 • návrh procesného modelu
 • podrobný návrh riešenia
 • konfigurácia a nastavenie
 • zaškolenie a testovanie systému
 • nasadenie do rutinnej prevádzky